Start met GRIP OP WERKGEVERSVOORDELEN | VALUE2U.GRIP
*Terugwerkende kracht & richting de toekomst*

Bevestig hier uw aanvraag en onze consultants gaan voor u aan de slag:

  Loonheffingsnummer opvragen bij accountant/salarisadministrateur JaNee

  Ik ga akkoord met de bovengenoemde overeenkomst van opdracht voor de VALUE2UGRIP, de machtiging en de verwerkersovereenkomst.

  De ondergetekenden;

  Bedrijfsnaam: _____________________________________________________

  Vestigingsplaats: _____________________________________________________

  Kantoorhoudende te: _____________________________________________________

  Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________________________________________

  Hierna te noemen: “opdrachtgever”;

  en

  Value2u B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 69052484, gevestigd en kantoorhoudende aan de

  Haagweg 177, 2281 AG Rijswijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Commercieel Directeur Value2u B.V. –

  Bruce (S.N.) Kalloe,

  Hierna te noemen “Value2u”.

  In aanmerking nemende;

  – Opdrachtgever heeft diverse kosten zoals sociale premies, loonheffingen etc.
  – Opdrachtgever zich door Value2u wenst te laten bijstaan in het periodiek en met terugwerkende kracht verrichten van onderzoek naar betaalde premies en onbenutte subsidies.
  – Value2u dit onderzoek (periodiek en met terugwerkende kracht) voor opdrachtgever zal uitvoeren in de vorm van een abonnement tegen een vaste prijs per maand en een succes fee met terugwerkende kracht en richting de toekomst.
  – Opdrachtgever en Value2u de gemaakte afspraken wensen vast te leggen in deze overeenkomst.

  Verklaren het volgende te zijn overeengekomen;

  Artikel 1 | Onderwerp van de overeenkomst
  1. Value2u onderzoekt en controleert in opdracht van opdrachtgever met terugwerkende kracht en per kwartaal de salarisadministratie van opdrachtgever, specifiek op de volgende onderdelen:
  o Juistheid berekening SV-(sociale verzekeringen) premies:
  o Basispremie WAO/WIA
  o Gedifferentieerde premie WGA/Whk (schadelast)
  o Premie WW-Awf
  o Sectorpremie
  o Periodieke controle van toepasbare premievrijstellingen:
  o Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
  o Stagiaire(s)
  o Werknemers boven de AOW-leeftijd
  o Periodieke controle van toepasbare subsidies/kortingen/polissen/vrijstelling (gemeente, UWV, Belastingdienst, RVO, EU- lidstaten).
  o Juistheid berekening en aanvraag LKV/LIV (nieuw):
  o Arbeidsgehandicapte werknemers (Doelgroepregister Gemeente/UWV/Europese lidstaten)
  o Controle op uw WHK- beschikking en instroom.
  o Advies inzake ziekteverzuim (1e en 2e jaar) en registratie, HR vraagstukken op het gebied van sociale wetgeving en personeel (prijs op aanvraag).
  o Opmaken en indienen van bezwaren richting Belastingdienst/UWV/gemeente.
  o Advies inrichting Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB).
  o Kennis en advies inzake sociale wetgeving binnen handbereik (telefonisch, whatsapp, e-mail).
  o Opstellen van kwartaalrapportages waarin alle relevante informatie wordt gedeeld.
  o Kennisbank voor trends en ontwikkelingen inzake sociale wetgeving.
  3. Opdrachtgever zal, indien nodig en in overleg met Value2u, de benodigde verzoeken en/of correcties zelf indienen bij het UWV en/of de Belastingdienst en/of gemeente.
  4. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde onderzoek beperkt zich tot de entiteiten van opdrachtgever zoals vermeld op het door partijen aangehechte en ondertekende machtigingsformulier.
  5. Value2u verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en expertise.
  6. Value2u zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  7. In geval van veranderde omstandigheden, zoals veranderingen in wet- of regelgeving, heeft Value2u het recht om de scope zoals bedoeld in lid 1, aan te passen, doch niet in de eerste 12 maanden van de looptijd van de overeenkomst.
  8. Indien Value2u werkzaamheden zal verrichten en hiervoor extra uren in rekening wil brengen, zal Value2u opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

  Artikel 2 | Ingangsdatum en duur van de overeenkomst
  1. Deze overeenkomst van opdracht wordt voor bepaalde tijd gesloten, te weten voor de duur van 2 jaar, en gaat in op de datum van aanmelding/ondertekening van deze overeenkomst en eindigt van rechtswege 2 jaar na aanmelding/ondertekening van deze overeenkomst. De overeenkomst van opdracht kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Opdrachtgever is verplicht om drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst opdrachtnemer schriftelijk per (aangetekende brief/e-mail) te informeren dat hij de overeenkomst van opdracht niet wenst voort te zetten. Indien opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde termijn van drie maanden niets laat weten en dus de overeenkomst van opdracht niet dan wel niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst van opdracht voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden voortgezet. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij een stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst van opdracht de overeengekomen tarieven eenzijdig te wijzigen, in welk geval opdrachtnemer opdrachtgever hierover zal informeren.
  3. Indien de facturatie later wordt opgestart dan datum van aanmelding/ondertekening, wat te wijten is aan inspanningsverplichting van opdrachtgever, zal de datum van de maand waarop de facturatie van VALU2U.GRIP wordt opgestart worden gehanteerd als ingangsdatum van deze overeenkomst, in afwijking van datum aanmelding/ondertekening zoals gesteld in artikel 2.1.
  4. De overeenkomst kan door ieder der partijen tegen het einde van de looptijd opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
  5. Het onderzoek met terugwerkend kracht eindigt nadat het onderzoek over de bij machtiging de eventuele positieve resultaten ingediend zijn bij het UWV en/of de Belastingdienst, de resultaten door deze diensten zijn uitbetaald c.q. verrekend en alle huidige en nog in de toekomst verschuldigde bedragen door Value2u gefactureerd en ontvangen zijn.

  Artikel 3 | Tarief en facturering
  1. A. Value2u verricht de periodieke analyse tegen het volgende maandelijkse tarief:
  € 107,- per maand, per entiteit voor een kleine werkgever
  € 172,- per maand, per entiteit voor een middel grote werkgever
  € 251,- per maand, per entiteit voor een grote werkgever
  Op basis van de verstrekte Whk-beschikking zal de classificatie van uw entiteit (klein, middelgroot, groot) worden vastgesteld. Aan het einde van het boekjaar heeft Value2u recht op 25% van de door haar gerealiseerde besparing bij opdrachtgever.

  B. Opdrachtgever is aan Value2u voor haar werkzaamheden met betrekking tot het onderzoek met terugwerkende kracht een fee verschuldigd van 37,3 % op besparingen en/of verrekeningen en de door het UWV en/of Belastingdienst aan opdrachtgever te crediteren en/of uit te keren bedragen ten gevolge van het door Value2u uitgevoerde onderzoek, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
  C. De verschuldigde fee is uitsluitend gebaseerd op het positieve resultaat als gevolg van gerealiseerde besparingen en detail controle sociale wetgeving, voortvloeiend uit het onderzoek van Value2u, niet verminderd met eventuele negatieve bedragen zoals eventuele naheffingen, verminderingen en kosten van accountant/administrateur.
  D. Vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst en de maandelijkse tarieven worden gefactureerd, zal Value2u 25% van de besparing in rekening brengen bij opdrachtgever. Tot ingangsdatum zal Value2u 37,3% van de besparing in rekening brengen bij opdrachtgever.
  2. Value2u zal over de gevonden besparingen een correctiebericht aan opdrachtgever sturen. Opdrachtgever is gehouden om deze correcties binnen 2 weken in de salarissoftware te (laten) verwerken. Wanneer opdrachtgever dit nalaat, behoudt Value2u zich het recht voor om over de prognose zoals vermeld op het eerder genoemde correctiebericht te factureren.
  3. Indien opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit om af te zien om het door Value2u behaalde positieve resultaat in te dienen bij het UWV en/of de Belastingdienst c.q. te verwerken in de salarissoftware, blijft opdrachtgever onverkort de volledige fee aan Value2u verschuldigd.
  4. Value2u behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst gerealiseerde besparingen tussentijds te factureren. Facturering zal plaatsvinden als de opdrachtgever daadwerkelijk de teruggaafbeschikking, vermindering of verrekening heeft ontvangen.
  5. Zodra de ingediende besparingen en teruggaaf beschikkingen van elkaar verschillen zal Value2u aan de hand van de afgegeven specificatie van het salarissysteem en/of instantie factureren.
  6. Na de eerste verwerking zal er gefactureerd worden aan de hand van de afgegeven specificatie van het salarissysteem en/of instantie. Hierna volgt een beschikking en zal over het resterende bedrag nog worden gefactureerd. Aan ieder einde van het boekjaar, zal Value2u de door haar gerealiseerde lopende besparing nog factureren.
  7. Facturering door Value2u van de verschuldigde fee vindt plaats binnen 7 werkdagen na dagtekening van de teruggaaf/verrekening van de Belastingdienst.
  8. Betaling door opdrachtgever vindt plaats binnen 14 werkdagen nadat Value2u haar factuur heeft verstuurd.
  9. Indien er kosten zijn ontstaan tijdens het verzamelen van de benodigde gegevens of het indienen van correctieberichten, welke voortvloeien uit de analyse met terugwerkende kracht, zal Value2u na overleg met opdrachtgever eenmalig een bedrag ten hoogte van € 70,00 verrekenen met de uiteindelijke gevonden besparing.
  10. Indien Value2u na het uitvoeren van het onderzoek concludeert dat het indienen van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken niet zinvol is, dan wel indien het UWV of de Belastingdienst de ingediende verzoeken/aanvragen geheel afwijst, dan zal opdrachtgever aan Value2u geen fee en/of kosten verschuldigd zijn.
  11. Het is opdrachtgever niet toegestaan om correcties met terugwerkende kracht door te voeren in de salarissoftware binnen de scope en looptijd van het onderzoek. Value2u behoudt zich het recht in overleg met opdrachtgever voor om het overeengekomen tarief te wijzigen, indien na het tot stand komen van deze overeenkomst wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geeft.
  12. Indien Value2u een besparing heeft gerealiseerd, zal Value2u de gehele looptijd van deze besparing haar fee factureren, ook na beëindiging overeenkomst.
  13. Value2u heeft het recht om bij stijging van de index, de prijzen aan te passen. Value2u zal uiterlijk 7 dagen vóór het nieuwe kalender jaar opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen. Deze indexeringsclausule blijft van kracht gedurende de looptijd van de overeenkomst.
  14. Value2u behoudt zich het recht voor om de overeengekomen fee te factureren indien een door Value2u gerealiseerde besparing wordt uitbetaald, verrekend of verminderd.
  15. Value2u zal het vaste tarief periodiek factureren. De facturatie wordt opgestart vanaf moment ondertekenen en/of aanmelden voor de VALUE2U.GRIP.

  Value2u stuurt de factuur naar de volgende contactpersoon
  van opdrachtgever

  Naam _____________________________________

  E-mailadres _____________________________________

  Artikel 4 | Informatieplicht
  1. Opdrachtgever levert tijdig en volledig aan Value2u de benodigde stukken voor een goede uitvoering van het abonnement.
  2. Value2u heeft de verplichting om de opdrachtgever elk kwartaal een terugkoppeling te geven van de resultaten.
  3. Value2u verstrekt eens per jaar een definitief rapport van de uitgevoerde analyses.

  Artikel 5 | Geheimhouding
  1. Opdrachtgever verklaart dat Value2u gerechtigd is tot inzage in de personeelsdossiers van opdrachtgever en andere relevante informatie van opdrachtgever.
  2. Value2u respecteert en aanvaardt de privacy- en persoonsbeschermingswetgeving inzake deze inzage. Value2u heeft passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.
  3. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het transporteren van alle door Value2u gevraagde data, tot het moment dat de gevraagde data bij Value2u op de server staat. Zodra de data-overdracht voltooid is, stelt Value2u zich volledig verantwoordelijk voor de door Value2u gevraagde data.

  Artikel 6 | Meerwerk
  1. Value2u kan in opdracht van opdrachtgever extra werkzaamheden uitvoeren, we. Hiervoor zal Value2u een aparte offerte sturen. Value2u zal deze werkzaamheden niet aanvangen voordat opdrachtgever hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

  Artikel 7 | Rechtsmiddelen
  1. Value2u heeft het recht naar eigen inzicht en voor eigen rekening rechtsmiddelen aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1, lid 2, bedoelde verzoeken.
  2. Opdrachtgever machtigt hierbij Value2u – voor zover nodig – om bedoelde rechtsmiddelen aan te wenden en namens haar in rechte op te treden. Een eventuele proceskostenvergoeding komt ten goede aan Value2u.
  3. Indien en voor zover opdrachtgever van mening is dat zij rechtsmiddelen dient aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke van afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1, lid 2, bedoelde verzoeken, en Value2u dit standpunt niet deelt, zal opdrachtgever op eigen naam en voor eigen rekening de rechtsmiddelen aanwenden.

  Artikel 8 | Algemene voorwaarden
  1. Op deze overeenkomst en eventuele volgende overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Value2u B.V. van toepassing.

  Artikel 9 | Afronding onderzoek
  1. Value2u behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom.
  2. Value2u zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever na beëindiging van de overeenkomst het volledige digitale dossier van de opdrachtgever vernietigen.
  3. Value2u zal na volledige afronding van het onderzoek alle informatie verwijderen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  Hierna te noemen: “opdrachtgever”;

  en

  2. Value2u B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 69052484, gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosteindseweg 22a te Bergschenhoek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Value2u B.V.,

  Hierna te noemen “Value2u”.

  Komen het volgende overeen;

  1. Opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar bij het UWV en/of Belastingdienst en/of gemeente en/of verzekeringsmaatschappij en/of pensioenfonds en/of boekhouder/accountant (hierna te noemen: “instanties”) relevante gegevens op te vragen over de op de volgende pagina’s vermelde entiteiten van de opdrachtgever.

  2. Opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar met (ex-)werknemers te communiceren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

  3. Opdrachtgever machtigt Value2u om i.o. machtigingen te ondertekenen ten behoeve van premiekortingen en loonkostenvoordelen.

  4. Onder relevante gegevens wordt in ieder geval verstaan: WGA/Whk-instroomlijsten, dienstverbandgegevens en persoonsgegevens. Dit met het onderzoeksdoel zoals hieronder in het kort weergegeven, doch uitvoeriger beschreven in de onderliggende overeenkomst.

  5. De relevante gegevens zullen worden aangewend teneinde de mogelijkheden voor kortings- en vrijstellingsregelingen, aanvullende kortingsregelingen en betreffende arbeidsgehandicapten in beeld te brengen.

  6. De opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar bij instanties (premie)korting-, herzienings-, en premie restitutieverzoeken in te dienen en hierover met instanties te communiceren dan wel bezwaar- en/of (hoger) beroepsschriften in te dienen.

  7. Value2u zal op geen enkele wijze informatie verstrekken aan derden en/of eigen gebruik hanteren anders dan voor het doel zoals met opdrachtgever overeengekomen.

  8. Value2u zal de informatie zoals hierboven onder 1 is aangeduid enkel en alleen gebruiken voor onderzoek afgebakend tot de doelbepaling zoals aangegeven en overeengekomen.

  Algemene Voorwaarden Value2u B.V. Value2u B.V. KvK 69052484

  Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Value2u B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Bergschenhoek, Oosteindseweg 22a, 2661 ED, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69052484.

  Artikel 1 | Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

  b. Opdrachtnemer: Value2u B.V, hierna te noemen: Value2u.;

  c. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Value2u opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

  d. Partijen: opdrachtgever en Value2u;

  e. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Value2u tot het verrichten van werkzaamheden door Value2u ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst;

  f. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht/overeenkomst.

  Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Value2u en opdrachtgever.

  2. Tenzij door partijen schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, op de eventueel gewijzigde en aanvullende opdrachten en overeenkomsten.

  3. Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  4. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn van toepassing als deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de Value2u. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Value2u.

  5. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten van Value2u nietig zijn of door gerechtelijke uitspraak vernietigd

  mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

  6. Value2u is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Value2u de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

  Artikel 3 | Overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen zijn standaard 30 dagen geldig, tenzij er een andere termijn voor aanvaarding is overeengekomen.

  2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan, doordat Value2u met de feitelijke uitvoering van de opdracht aanvangt met (stilzwijgende) instemming van opdrachtgever.

  3. Mondelinge toezeggingen of afspraken gemaakt door of met haar personeel binden Value2u niet totdat deze schriftelijk door een gemandateerd persoon van Value2u zijn bevestigd.

  Artikel 4 | Verplichtingen van de opdrachtgever

  1. Opdrachtgever is verplicht alle benodigde gegevens, informatie en machtigingen, welke Value2u nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste en veilige wijze aan de Value2u ter beschikking te stellen.

  2. Value2u heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 heeft voldaan.

  3. Value2u heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen op het moment dat de opdrachtgever niet aan de in lid 1 benoemde verplichting heeft voldaan.

  4. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Value2u ter beschikking gestelde gegevens, informatie en machtigingen, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

  5. De voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens, informatie en machtigingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij overtreding zal Algemene Voorwaarden Value2u B.V.  Value2u B.V. KvK 69052484 2018 V1.1 opdrachtgever aan Value2u boete betalen van maximaal € 5.000.

  6. Opdrachtgever zal Value2u alsmede medewerkers van Value2u vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

  7. Opdrachtgever is exclusief verbonden aan Value2u inzake uitvoering van de overeenkomst.

  8. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overeenstemming derden in te schakelen voor dienstverlening die binnen de afbakening van de overeenkomst met de Value2u valt. Deze exclusiviteit is geldig voor een periode van 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst. Bij overtreding zal opdrachtgever aan Value2u een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 5.000 per overtreding.

  Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst 1. Value2u bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

  2. Het staat Value2u vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bij Value2u werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

  3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij slechts daartoe overgaan na overeenstemming met Value2u.

  4. Value2u kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

  5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgeoefend door Value2u ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

  6. Indien door Value2u of door Value2u ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

  7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Value2u werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering. Overschrijding van deze termijnen verplicht Value2u niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

  8. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde gegevens, informatie en machtigingen ter beschikking te stellendan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de opdrachtgever zijn verplichting heeft voldaan.

  9. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Value2u daarover aan de opdrachtgever rapporteren.

  Artikel 6 | Facturatie en betaling

  1. Alle door Value2u opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van rechtswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk is vermeld.

  2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, en inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

  3. Betaling dient te geschieden, in euro’s door middel van stortingen ten gunste van een door Value2u aan te wijzen bankrekening.

  4. Als opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Value2u gerechtigd, nadat deze tenminste eenmaal schriftelijk heeft aangemaand, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering inclusief interne en externe kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

  6. Value2u heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Value2u gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Value2u hierover andere afspraken hebben gemaakt.

  8. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij:

  a. Niet stipte betaling van een overeengekomen termijn;

  b. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt;

  c. Indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling vraagt;

  d. Indien wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;

  e. Indien opdrachtgever ondercuratelestelling is aangevraagd;

  f. Indien beslag op de zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

  g. Indien opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

  9. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, dient de opdrachtgever de Value2u hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  10. Opdrachtgever is gehouden aan Value2u een door Value2u in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Value2u daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

  11. Value2u heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot heeft betaald.

  Artikel 7 | Klachten

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld aan Value2u binnen 14 dagen na facturering van de werkzaamheden door Value2u, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Value2u vervalt.

  2. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat Value2u in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Value2u de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

  3. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

  Artikel 8 | Ontbinding en opzegging

  1. Value2u kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

  a. Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

  b. Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

  c. Ten aanzien van de opdrachtgever de wettelijke schuldsanering wordt uitgesproken;

  d. Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

  e. Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

  2. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Value2u bij tekortkoming in de nakoming van de opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

  3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 9 | Vrijwaring

  1. Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen de bij die organisatie van opdrachtgever betrokken zijn welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

  2. Opdrachtgever vrijwaart Value2u in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Value2u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijner zijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Value2u.

  Artikel 10 | Aansprakelijkheid

  1. Value2u zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die daarbij kan worden verwacht.

  2. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Value2u geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop de schade wordt gebaseerd.

  3. De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot maximaal het door opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan Value2u verschuldigde honorarium, voor zover dit het bedrag van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) niet overschrijdt.

  4. Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

  5. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Value2u voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

  6. Aansprakelijkheid van Value2u voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

  7. Value2u is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens transport of verzending van informatie, ongeacht of het transport of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Value2u of derden.

  8. De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot de door opdrachtgever geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Value2u.

  9. Value2u heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

  Artikel 11 | Vervaltermijn

  1. Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever in verband met werkzaamheden door Value2u in ieder geval na 3 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden dan wel 3 maanden na afronding van de overeenkomst.

  Artikel 12 | Overmacht

  1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Value2u is toe te rekenen, nakoming van de overeenkomst door Value2u niet mogelijk is, heeft Value2u het recht de

  overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, storingen in het computernetwerk, storende wettelijke bepalingen, door Value2u onvoorziene problemen een en ander zowel indien deze voorkomen bij Value2u, de door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers.

  3. Voor zover Value2u ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Value2u gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

  4. Indien sprake is van een overmacht situatie is Value2u bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

  Artikel 13 | Geheimhouding

  1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar verkrijgen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld.

  2. Value2u is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

  3. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door de Value2u, zal opdrachtgever de inhoud van offertes, rapportages, adviezen of andere uitingen van Value2u niet openbaar maken. De opdrachtgever zal zorgdragen dat derden niet zonder schriftelijke toestemming van deze inhoud kennis kunnen nemen.

  4. Value2u is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers of individuen.

  Artikel 14 | Intellectueel eigendom

  1. Value2u behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

  2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen analyses, tooling, computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten, werkwijzen en andere producten van Value2u al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

  3. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder overeenstemming met Value2u producten aan derden ter hand te stellen.

  Artikel 15 | Niet-overname personeel

  1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 6 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat partijen overeenstemming hebben bereikt, medewerkers van Value2u of van ondernemingen waarop Value2u ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

  Artikel 16 | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Op elke overeenkomst tussen Value2u en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

  De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69052484.

  Value2u B.V,, gevestigd te 2281 AJ  Rijswijk aan de Haagweg 177, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69052484, hierna te noemen: ‘Verwerker’, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Directeur, handelend in de bevoegdheid van Directeur;

  en

  __________________________ gevestigd te ________________________ aan de __________________________, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ___________, hierna te noemen: ‘Verantwoordelijke’ en rechtsgeldig vertegenwoordigd door _______________________,  handelend in de bevoegdheid van _____________________,

  hierna gezamenlijk aangeduid als ‘partijen’;

  Overwegingen

  Verantwoordelijke is met Verwerker op _________________ de opdracht met kenmerk Overeenkomst van opdracht aangegaan voor periodiek verlenen van onderzoek naar betaalde premies en onbenutte subsidies, die overeenkomst wordt hierna aangeduid als ‘hoofdovereenkomst’;

  Verwerker verwerkt in het kader van de hoofdovereenkomst persoonsgegevens zoals vermeld in de bijlage bij deze verwerkersovereenkomst;

  Verwerker is in het kader van de opdracht en de daarbij verwerkte persoonsgegevens aan te merken als Verwerker en opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG);

  Verantwoordelijke en Verwerker verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven;

  In deze verwerkersovereenkomst leggen Verwerker en Verantwoordelijke hun wederzijdse rechten en verplichtingen vast. Voor de definities van begrippen wordt aangesloten bij artikel 1 van de AVG.

  Benoeming tot verwerker

  Verantwoordelijke stelt hierbij Verwerker aan als verwerker en geeft opdracht tot die verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de hoofdovereenkomst.

  Verwerker zal de verwerkingen uitvoeren conform de instructies die de Verantwoordelijke daarover verstrekt. Verwerker zal Verantwoordelijke informeren wanneer de instructies naar zijn oordeel niet voldoen aan de eisen uit de AVG of andere toepasselijke wetgeving. De uitvoering wordt dan opgeschort tot naar wederzijdse tevredenheid een oplossing is gevonden.

  Beschrijving van de verwerking

  Verwerker verwerkt de persoonsgegevens enkel voor en in opdracht van de Verantwoordelijke en om uitvoering te geven aan de hoofdovereenkomst. Verwerker heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door de Verantwoordelijke beschikbaar worden gesteld alsook geen zeggenschap over het doel van en de middelen inzake de verwerking en de bewaartermijn van verwerkte persoonsgegevens.

  Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de Verantwoordelijke verstrekte opdracht, expliciete toestemming van Verantwoordelijke of wettelijke verplichting zal Verwerker de gegevens niet aan derden verstrekken en niet voor andere doeleinden verwerken dan voor de overeengekomen doeleinden zoals beschreven in de hoofdovereenkomst of zoals beschreven in de bijlage bij deze verwerkersovereenkomst De Verantwoordelijke garandeert dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag.

  Verwerker meldt voorafgaand aan het sluiten van deze verwerkersovereenkomst indien er op hem zelfstandige verplichtingen aangaande de verwerking van persoonsgegevens rusten, zoals verplichtingen uit voor de Verwerker geldende wettelijke voorschriften, gedrags- of beroepsregels. Indien deze zelfstandige verplichtingen tijdens de looptijd van de hoofdovereenkomst wijzigen, kan dat voor Verantwoordelijke reden zijn de opdracht te beëindigen.

  Geheimhouding

  Verwerker is verplicht om de via Verantwoordelijke verkregen persoonsgegevens geheim te houden.

  Verwerker is verplicht met haar medewerkers een schriftelijke geheimhoudingsclausule overeen te komen.

  Verwerker draagt er zorg voor dat alleen haar eigen medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens die voor Verantwoordelijke worden verwerkt.

  Verwerker beperkt de toegang tot de persoonsgegevens tot de medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot enkel die persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden.

  Verwerker draagt er zorg voor dat medewerkers met toegang tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

  Inschakelen derden en doorgiften

  Het is Verwerker niet toegestaan derden (in de zin van verwerkers of sub-verwerkers) in te schakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden als dat ten gevolg heeft dat deze derden persoonsgegevens gaan verwerken, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke. In dat geval is Verwerker verplicht om aan die derden schriftelijk alle verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst op te leggen. Verantwoordelijke kan hieraan aanvullende eisen stellen.

  Verwerker geeft geen gegevens door aan derden anders dan na schriftelijke instructie van Verantwoordelijke.

  Het is Verwerker niet toegestaan persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te (laten) verwerken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke. Verantwoordelijke kan hieraan alsdan aanvullende eisen stellen.

  Beveiligingsmaatregelen

  Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Verantwoordelijke te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Verwerker voldoet aantoonbaar aan de beleidsregels en /of richtsnoeren inzake beveiligingsmaatregelen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Verwerker neemt minimaal de maatregelen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze verwerkersovereenkomst of neemt maatregelen die tenminste een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

  Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Verwerker evalueert minimaal eenmaal per jaar de beveiligingsrisico’s en de mate waarin de genomen beveiligingsmaatregelen deze afdoende mitigeren. Verwerker stuurt een verslag van deze evaluatie met eventueel aanvullende maatregelen aan Verantwoordelijke.

  Verwerker informeert Verantwoordelijke als Verwerker een wijziging in een beveiligingsmaatregel doorvoert, een maatregel beëindigt of toevoegt.

  Recht van audit

  Verantwoordelijke heeft het recht om bij Verwerker tijdens en over de looptijd van de hoofdovereenkomst periodiek een audit uit te laten voeren door een onafhankelijk deskundige inzake de verwerking van persoonsgegevens bij Verwerker, de verplichtingen als gevolg van de AVG, de uitvoeringswet AVG en specifiek voor Verantwoordelijke geldende wet- en regelgeving, alsook inzake het bestaan en de werking van de beveiligingsmaatregelen. Verwerker is verplicht medewerking te verlenen aan deze audit en alle hiervoor noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen.

  Verantwoordelijke draagt de kosten van deze audit, uitgezonderd eventuele interne kosten van Verwerker.

  Registratie van en omgang met datalekken

  Verwerker documenteert ten aanzien van alle verwerkingen onder de hoofdovereenkomst alle inbreuken ten aanzien van persoonsgegevens conform de registratieverplichting van de AVG met inbegrip van de genomen corrigerende maatregelen. Verwerker stelt het register datalekken inzake de verwerkingen onder de hoofdovereenkomst op verzoek aan Verantwoordelijke ter beschikking.

  Verwerker stelt Verantwoordelijke binnen de kortst mogelijke termijn, maar tenminste binnen maximaal 24 uur na ontdekking op de hoogte van een datalek.

  Het besluit of het datalek bij de toezichthouder en/of de betrokkenen moet worden gemeld, is uitsluitend de bevoegdheid van de Verantwoordelijke.

  Verwerker stelt bij een datalek aan Verantwoordelijke per omgaande alle informatie ter beschikking die redelijkerwijs nodig is om een tijdige, juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkenen.

  Verwerker neemt binnen de kortst mogelijke termijn na het ontdekken van een datalek corrigerende maatregelen en meldt de aard en de omvang van deze maatregelen aan Verantwoordelijke.

  Afhandelen verzoeken van betrokkenen

  In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een wettelijk recht doet aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek binnen 3 werkdagen doorsturen aan Verantwoordelijke en zal Verantwoordelijke het verzoek afhandelen.

  Verwerker ondersteunt Verantwoordelijke bij het voldoen aan de verplichtingen bij het behandelen van verzoeken van betrokkenen.

  Aanwijzing door bevoegde instantie

  Bij een aanwijzing om persoonsgegevens ter beschikking te stellen, gedaan door een bevoegde instantie stelt Verwerker per direct Verantwoordelijke op de hoogte van het verzoek. Verwerker beoordeelt in overleg met Verantwoordelijke of de aanwijzing bindend is. Verwerker stemt alsdan in gezamenlijkheid met de Verantwoordelijke af op welke wijze en welke gegevens ter beschikking worden gesteld.

  Teruggave, overdracht en vernietiging van gegevens

  Bij beëindiging van de hoofdovereenkomst draagt Verwerker alle in opdracht van de Verantwoordelijke verwerkte gegevens over aan Verantwoordelijke of aan een door Verantwoordelijke aangewezen derde. Verwerker behoudt alsdan geen kopie van de gegevens anders dan noodzakelijk als back-up voorziening tijdens de overdracht.

  Verwerker volgt bij overdracht van persoonsgegevens de instructie van Verantwoor-delijke en spant zich in om de overdracht van persoonsgegevens op een zodanige wijze plaats te laten vinden dat de bedrijfsvoering van Verantwoordelijke niet of zo gering mogelijk wordt verstoord.

  De kosten van het verzamelen en overdragen van de gegevens zijn voor rekening van Verwerker. Datzelfde geldt voor de kosten van het vernietigen van de gegevens.

  Verwerker verstrekt na de overdracht aan Verantwoordelijke een verklaring dat Verwerker niet langer gegevens van Verantwoordelijke verwerkt en eventuele kopieën van deze gegevens, waaronder die in back-ups, heeft vernietigd.

  Verantwoordelijke heeft het recht om door een onafhankelijk deskundige te laten vaststellen of de gegevens inderdaad niet meer in de systemen en/of administratie van Verwerker aanwezig zijn. De kosten voor deze deskundige zijn voor rekening van Verwerker in het geval dat de deskundige constateert dat Verwerker de gegevens niet correct, volledig of tijdig heeft vernietigd.

  Aansprakelijkheid en vrijwaring

  Verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor schade die Verwerker lijdt ten gevolge van het door Verwerker niet of niet voldoende naleven van de AVG of van andere wet- of regelgeving.

  Verwerker vrijwaart Verantwoordelijke voor aanspraken van derden, medewerkers van Verantwoordelijke of andere partijen op grond van schade die het gevolg is van het door Verwerker – of een van haar sub-verwerkers –  niet juiste, volledige of tijdige naleving van de bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst. De vrijwaring geldt voor de materiële en immateriële schade die partijen mochten hebben geleden alsook voor de kosten die Verantwoordelijke in verband daarmee moet maken in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Verantwoordelijke worden opgelegd ten gevolge van het handelen van Verwerker en/of dat van haar sub-verwerkers.

  Verwerker is aansprakelijk voor alle schade die Verantwoordelijke leidt ten gevolge van het door Verwerker en/of dat van haar sub-verwerkers, niet, niet juist of niet volledig naleven van de verplichtingen opgenomen in deze verwerkersovereenkomst.

  Toepasselijkheid, duur, opzegging en overdraagbaarheid

  Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op iedere verwerking die op basis van de door een Verantwoordelijke verstrekte opdracht in het kader van de hoofdovereenkomst door Verwerker wordt uitgevoerd.

  Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum waarop de opdracht van de hoofdovereenkomst van kracht wordt en eindigt op het moment dat Verwerker en eventuele sub-verwerkers geen persoonsgegevens meer verwerken in het kader van de hoofdovereenkomst (zie artikel 9). Het is niet mogelijk om deze verwerkersovereenkomst tussentijds op te zeggen.

  Het is Verwerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke niet toegestaan om deze verwerkersovereenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze verwerkersovereenkomst over te dragen aan een ander.

  Wijzigen van de verwerkersovereenkomst

  Een wijziging in de verwerkte persoonsgegevens, de betrouwbaarheidseisen of de privacyregelgeving, waaronder de AVG en/of uitvoeringswet AVG, of eventuele eisen van opdrachtgevers van Verantwoordelijke kan aanleiding zijn deze verwerkersovereenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen waarbij Verwerker niet kan voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Verantwoordelijke een grond zijn de hoofdovereenkomst te beëindigen.

  Slotbepalingen

  De bepalingen in deze verwerkersovereenkomst overstijgen die van andere door Verantwoordelijke met Verwerker gesloten overeenkomsten inclusief de hoofdovereenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van Verwerker zijn niet van toepassing op de onderwerpen geregeld in deze verwerkersovereenkomst. Eveneens gaan de bepalingen in verwerkersovereenkomst boven de bepalingen in de algemene voorwaarden van Verantwoordelijke.

  Ten aanzien van de verplichtingen opgenomen in deze verwerkersovereenkomst komt partijen geen beroep op opschortingsrechten toe.

  Op deze verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

  Als één of meerdere bepalingen in deze verwerkersovereenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze overeenkomst. Alsdan treedt Verantwoordelijke met Verwerker in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen die zoveel als mogelijk in de geest zal zijn van de ongeldige bepaling.

  Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend

  BIJLAGE

  Verwerking

  Doel van de verwerking.

  Toestemming;

  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

  Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

  Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen;

  Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;

  Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

  Persoonsgegevens

  Verwerker verwerkt in het kader van de hoofdovereenkomst de volgende categorieën persoonsgegevens:

  Noem een opsomming van de categorieën persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen.

  Betreft Werknemers en ex-werknemers

  Naam

  Adres

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Burgerservicenummer

  Geslacht

  Telefoonnummer

  Burgelijke staat

  Benoem indien van toepassing expliciet de verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens:

  ras of etnische afkomst;

  politieke opvattingen;

  godsdienst of levensovertuiging;

  lidmaatschap van een vakbond;

  genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie;

  gezondheid;

  seksuele leven;

  strafrechtelijk verleden.

  Toegang tot de gegevens bij Verwerker

  Consultants – voor onderzoek benodigde handelingen en contacten met (ex-)medewerkers en overheidsinstanties

  Informatiebeveiliging

  Technische maatregelen

  Verwerker heeft ter waarborging van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid tenminste de onderstaande logische en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd:

  Fysieke toegangsmaatregelen tot pand en kantoor (toegang met Tags, alleen voor personeel)

  Logische toegang door autorisaties door Algemeen Directeur, alleen voor bevoegd personeel

  Organisatorische maatregelen

  Verwerker heeft in haar organisatie ter bescherming van gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking en ten behoeve van beschikbaarheid tenminste onderstaande maatregelen geïmplementeerd:

  Zie Verklaring van Toepassing

  De contactpersoon op het gebied van gegevensbeveiliging/functionaris gegevensbescherming

  Naam                  : Hans de Doelder

  Contactgegevens            : a.hanoeman@value2u.nl

  Gedragscodes, certificering

  Gedragscodes

  Value2u gedragscode

  Certificeringen

  Verwerker beschikt over onderstaande certificeringen en verstrekt Verantwoordelijke tijdens de looptijd van de hoofdovereenkomst bij iedere (her)certificering de relevante documentatie inzake de certificering:

  ISO 27001

  Sub-verwerkers [Niet van Toepassing]

  Verwerker maakt bij het uitvoeren van de opdracht van de hoofdovereenkomst de volgende sub-verwerkers in:

  Benoem sub-verwerkers en de verwerking die zij uitvoeren, eventueel inclusief de persoonsgegevens en typen betrokkenen die het betreft.

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan datacenters die door verwerkers worden gebruikt. Beschrijf alsdan de locatie van het datacentrum (in verband met eventuele verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte) en de certificeringen van het datacentrum ten aanzien van informatiebeveiliging.

  Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte [NIET VAN TOEPASSING]

  De volgende verwerkingen vinden buiten de EER plaats:

  Benoem de betreffende verwerkingen en de landen waar deze plaatsvinden. Beschrijf op welke wijze

  Wat zeggen onze klanten?

  Via een relatie zijn wij in contact gekomen met Bruce Kalloe. De reden waarom wij met Value in zee zijn gegaan heeft te maken met de ‘no bullshit’ mentaliteit van Value2u.

  Jarka Dadokova
  Owner | Konekta Group

  Ik zou Value2u aan iedere werkgever aanraden, groot of klein. Het kost geen tijd, geen geld, en het kan zomaar wat opleveren!”

  Marc Rutjens
  Director of Operations, HR & Finance | IQ Creative

  No cure no pay is bij Value2u echt no cure no pay.
  Pas toen wij het geld hadden, kregen wij de factuur.

  Confronteer jezelf als ondernemer de loonlasten te bekijken en schakel Value2u in.
  Wat heb je te verliezen!

  Dennis van Dijk
  Owner | SOLO ETEN EN DRINKEN

  Het ‘no cure no pay’ principe was voor ons doorslaggevend om met Value2u in zee te gaan en het is het zeker waard geweest. Ik kan het daarom iedere werkgever aanraden.

  Jordi van der Geest
  Financieel Directeur | The Harbour Club

  Ik zou Value2u zeker ook aan andere werkgevers aanbevelen. De vakkundigheid en snelheid waarmee alles geregeld werd is perfect. Niemand op ons kantoor heeft er last van gehad toen zij hier hun analyse uitvoerde. En natuurlijk heeft het flink wat geld opgeleverd.”

  Theo Zonneveld
  Pro.Konak B.V.

  Uiteindelijk hebben wij een waanzinnig resultaat behaald. Ik zou daarom iedere werkgever aanraden om met Value2u in zee te gaan. De consultants van Value2u zijn experts op het gebied van sociale zekerheid en zonder hun hulp hadden wij nooit zoveel voordeel kunnen vinden. Een B.I.G. Analyse is dus voor iedere werkgever zeker het proberen waard!”

  Arie Kool
  Financieel Directeur | Laurens Groep B.V.