Ieder kwartaal geeft de Belastingdienst een nieuwe versie uit van het Handboek Loonheffingen. Hierin staan alle regels en processen die betrekking hebben op loon, loonheffingen en verschillende belastingvoordelen en uitzonderingen. Sinds 26 maart j.l. is nu ook het Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar. Deze kan als pdf gedownload worden vanaf de website van de Belastingdienst.

Met ingang van 2018 zijn er een aantal nieuwe regelingen en tegemoetkomingen opgenomen die ook terug te vinden zijn in het Handboek. Zo heeft de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers erbij gekregen en kunt u een tegemoetkoming krijgen voor werknemers met een laag loon.

 

Loonkostenvoordelen

Per 1 januari 2018 hebben de Loonkostenvoordelen (LKV’s) de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen. Er zijn vier loonkostenvoordelen waar u recht op kunt hebben:

 • Het LKV oudere werknemer
 • Het LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • Het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Voor werkgevers die in 2017 gebruik hebben gemaakt van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer geldt de overgangsregeling lopende premiekortingen. Dit houdt in dat deze werkgevers vanaf 1 januari 2018 recht hebben op 1 van de 4 loonkostenvoordelen, voor de resterende periode dat zij nog recht zouden hebben op de premiekorting. De resterende periode is de maximale duur van de premiekorting (dus 1 of 3 jaar) min de tijd tussen het begin van de dienstbetrekking en 1 januari 2018, en is onafhankelijk van wanneer u de premiekorting heeft toegepast.

Wilt u meer weten over LKV’s? Lees dan het eerdere artikel van Operationeel Directeur George Venghaus “Nieuw per 1 januari 2018: Loonkostenvoordeel”.

 

Lage-inkomensvoordeel

Sinds 2018 hebben werkgevers ook recht op Lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze tegemoetkoming is voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. De volgende voorwaarden worden hierbij in acht genomen:

 • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 9,82 en maximaal € 12,29.
 • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het lage-inkomensvoordeel hoeft u niet aan te vragen. Het UWV beoordeelt op basis van uw polisadministratie of u hier recht op heeft en zal dit automatisch uitbetalen. Werkgevers zullen vóór 1 augustus van dit jaar de definitieve berekening van hun LIV ontvangen. Deze heeft betrekking op de aangiften loonheffingen over het jaar 2017, en wordt dus pas een jaar later betaald.

 

Jeugd-LIV

Het Jeugd-LIV is een versie van het LIV, speciaal gefocust op werknemers van 18 tot 21 jaar. Dit compenseert de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017. De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:

 • De werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd. Die bandbreedtes worden halverwege 2018 vastgesteld.
 • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.

Aanvragen en uitbetaling van het Jeugd-LIV verlopen op dezelfde manier als het LIV en vereisen geen verdere acties.

 

Tegemoetkoming niet ontvangen

Over het algemeen hoeft u dus zelf geen aanvraag te doen voor deze tegemoetkomingen. Echter, het komt voor dat het UWV zich vergist. Hierdoor zou u een oplopend bedrag kunnen mislopen. Value2u kan onderzoeken of u aanspraak kunt maken op de regeling en controleren of het LIV correct is berekend door het UWV. In het geval dat het UWV een fout heeft gemaakt in deze berekening, zal Value2u helpen om het juiste bedrag terug te vorderen. Onze analyses zijn op basis van no cure no pay. Dit houdt in dat u geen financieel risico loopt, ook als de tegemoetkomingen correct zijn toegekend.

Wilt u meer weten over de verschillende tegemoetkomingen die met ingang van 2018 worden toegepast en bent u benieuwd op welke u recht hebt? Neem dan contact op met één van onze specialisten!

CONTACT

Geschreven door: Laura van Mil

Consultant / Manager Backoffice