WHOA

Value2u & Hoornwijck Groep

‘En dan is het plotseling 5 voor 12’

Dat door de Coronacrisis ondernemingen in de problemen zijn gekomen en gaan komen is nu wel duidelijk. Door hoog opgelopen schulden dreigt u failliet te gaan. Echter, dat is lang niet altijd nodig want de WHOA kan uitkomst bieden. Wij hebben 2 specialisten die zich herstructureringsdeskundige mogen noemen. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van specialisten waar gebruikt van gemaakt kan worden binnen een WHOA traject.

Start WHOA traject

Het doel van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Het doel van de WHOA is tweeledig. Enerzijds is de WHOA bedoeld voor ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn. Het gaat dan om de onderneming met liquiditeitsproblemen. Het doel is dan het reorganiserend vermogen (schuldenlast versus balanstotaal) van deze ondernemingen te versterken en met de WHOA kan een faillissement worden voorkomen.

Anderzijds staat de WHOA open voor ondernemingen die geen overlevingskansen meer hebben, en die de activiteiten met behulp van de WHOA afwikkelen. De WHOA kan in die situatie dan worden gebruikt om met een akkoord buiten faillissement tot een gecontroleerde afwikkeling te komen, waarbij er met het akkoord voor de schuldeiser een beter resultaat wordt bereikt dan het resultaat dat met een faillissement zou worden bereikt.

Wie komt in aanmerking voor de Wet Homologatie Onderhands Akkoord?

De WHOA biedt een nieuwe procedure voor het opleggen van een dwangakkoord buiten faillissement. Een onderneming (in de wet benoemd als schuldenaar) kan voor een WHOA-traject in aanmerking komen als zij verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortbestaan. In de toelichting op de wet wordt wel genoemd dat de schuldenaar nog net in staat is de lopende verplichtingen te voldoen, maar dat het aannemelijk is dat een faillissement eigenlijk niet meer is af te wenden, zonder dat een herstructurering van de schulden plaatsvindt.

De WHOA is van toepassing op alle ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm. De WHOA is daarom breed toepasbaar. Niet alleen grote bedrijven kunnen gebruikmaken van de WHOA, maar zeker ook het MKB.

Wie kunnen er dan geen gebruikmaken van de WHOA? Dat zijn de natuurlijke personen die geen onderneming hebben. Ook banken en verzekeraars kunnen de WHOA niet gebruiken om hun schulden te herstructureren.

Hoe ziet een WHOA-traject eruit?

Een WHOA-akkoord kan worden aangeboden door de schuldenaar zelf of door een herstructureringsdeskundige. Deze herstructureringsdeskundige wordt benoemd door de rechtbank. Hoornwijck Groep beschikt over 2 herstructureringsdeskundigen. Het akkoord kan worden aangeboden aan zowel schuldeisers als aandeelhouders, of een deel van hen. Een belangrijke uitzondering vormen de werknemers: hun rechten kunnen niet door middel van een WHOA-akkoord worden gewijzigd.

In het akkoord worden de verschillende schuldeisers en aandeelhouders ingedeeld in zogenoemde stemklassen. De vrijheid om die indeling te maken is niet geheel onbegrensd: schuldeisers met gelijke rang moeten in dezelfde klasse worden ingedeeld. De indeling vindt dus plaats op basis van de rangen en de belangen.

Als de klassenindeling is gemaakt, moet in het akkoord ook worden neergelegd wat aan welke klasse wordt aangeboden. Wettelijk gezien zijn er geen beperkingen voor het aanbod.

Als het akkoord door de schuldenaar of door de herstructureringsdeskundige is aangeboden aan de schuldeisers en aandeelhouders, mogen die laatsten daarover stemmen. Als minstens één klasse voor het akkoord stemt, kan het akkoord ter homologatie worden aangeboden aan de rechter. De rechter kan het akkoord vervolgens homologeren. Daarbij toetst de rechter of sprake is van afwijzingsgronden, eventueel op basis van een beroep daarop door een schuldeiser of aandeelhouder.

Besluit de rechter tot homologatie van het akkoord, dan is het akkoord verbindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders tot wie het akkoord zich richt.

WHOA stappenplan

  1. Voorbereiding: we maken kennis met de onderneming en ondernemer. We bespreken de probleemsituatie en starten met het verzamelen van informatie.
  2. Start WHOA traject: vanaf hier komt de kantonrechter in beeld. Eventueel kan de rechtbank verzocht worden om een afkoelingsperiode.
  3. Herstelplan: er dient een meerjarenbegroting samengesteld te worden met diverse scenario’s. Deze wordt beoordeeld en besproken met de ondernemer en hieruit zal blijken of de onderneming levensvatbaar is.
  4. Klassenindeling: Schuldeisers en/of aandeelhouders worden in verschillende ‘klassen’ ingedeeld.
  5. Inhoud akkoord: er dient te worden bepaald wat de liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde van de onderneming is. Tevens start hier de onderhandeling met de schuldeisers.
  6. Aanbieden en stemming akkoord: het akkoord wordt aangeboden. voor MKB-crediteuren (crediteuren < 50 werknemers) geldt dat ten minste 20% van hun oorspronkelijke vordering moet worden uitgekeerd, tenzij er aantoonbaar zwaarwegende gronden zijn dat niet te doen. Uiteindelijk wordt er een stemming gehouden over het akkoord.
  7. Opstellen stemverslag: er wordt een verslag gemaakt van de stemming. Deze wordt ter griffie aan de rechtbank gedeponeerd.
  8. Homologatie akkoord: bij de rechtbank wordt een homologatie akkoord ingediend waarover de rechtbank vervolgens een beslissing neemt.

Kom snel in actie!

Is uw onderneming in de problemen en was het in de basis een gezonde onderneming, wacht dan niet langer en neem vooral contact met ons op. Hoe sneller actie wordt ondernomen, hoe groter de kans op succes wordt.

Start direct het WHOA traject

Neem contact op met onze experts en we gaan voor u aan de slag!

    Wilt u gelijk contact met onze specialisten bel: 010 268 7018 of mail naar info@value2u.nl.