B.I.G. ANALYSE

B.I.G. Analyse Werkwijze & Afspraken

Value2u B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 69052484, gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosteindseweg 22a te Bergschenhoek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Value2u B.V.,

Hierna te noemen “Value2u”.

In aanmerking nemende;

– Opdrachtgever heeft diverse kosten, zoals sociale premies, loonheffingen etc.

– Opdrachtgever kan onder meer restituties, kortingen en/of vrijstellingen van de betaalde of te betalen premies verkrijgen;

– Opdrachtgever zich door Value2u wenst te laten bijstaan in het verrichten van een onderzoek naar betaalde premies en onbenutte subsidies welke kan leiden tot besparingen;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen;

Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst

1. Value2u onderzoekt in opdracht van opdrachtgever de mogelijkheden tot (onder meer) premierestitutie, besparingen, kortingsregelingen, vrijstellingsregelingen en subsidies betreffende door opdrachtgever betaalde premies en zal daartoe de benodigde verzoeken indienen bij het UWV en/of de Belastingdienst en/of gemeente.

2. Opdrachtgever laat het onderzoek uitsluitend door Value2u uitvoeren.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde onderzoek beperkt zich tot de afbakening zoals vermeld op het door partijen ondertekende machtigingsformulier.

4. Value2u verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en expertise en zonder toezicht of leiding van de zijde van opdrachtgever.

5. Value2u zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.


Artikel 2 
Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt nadat het onderzoek over de bij machtiging ingevulde afgebakende premiejaren afgerond is, de eventuele positieve resultaten ingediend zijn bij het UWV en/of de Belastingdienst, de resultaten door deze diensten zijn uitbetaald c.q. verrekend en alle huidige en nog in de toekomst verschuldigde bedragen door Value2u gefactureerd en ontvangen zijn.

Artikel 3 Tarief en facturering

1. Opdrachtgever is aan Value2u voor haar werkzaamheden verschuldigd een fee van 37,3 % op besparingen en/of verrekeningen en de door het UWV en/of Belastingdienst aan opdrachtgever te crediteren en/of uit te keren bedragen ten gevolge van het door Value2u uitgevoerde onderzoek, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

2. De verschuldigde fee is uitsluitend gebaseerd op het positieve resultaat als gevolg van gerealiseerde besparingen, voortvloeiend uit het onderzoek van Value2u, niet verminderd met eventuele negatieve bedragen zoals eventuele naheffingen.

3. Value2u behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst gerealiseerde besparingen tussentijds te factureren. Facturering zal plaatsvinden als de opdrachtgever daadwerkelijk de teruggaafbeschikking, vermindering of verrekening heeft ontvangen.

4. Na de eerste verwerking zal er gefactureerd worden aan de hand van de afgegeven specificatie van het salarissysteem en/of instantie. Hierna volgt een beschikking en zal over het resterende bedrag nog worden gefactureerd. Aan ieder einde van het boekjaar, zal Value2u de door haar gerealiseerde lopende besparing nog factureren.

5. Facturering door Value2u van de verschuldigde fee vindt plaats binnen 10 werkdagen na dagtekening van de teruggaaf/verrekening van de Belastingdienst. Alle onkosten van Value2u zijn bij de fee inbegrepen.

6. Betaling door opdrachtgever vindt plaats binnen 7 werkdagen nadat Value2u zijn factuur heeft verstuurd.

7. Value2u zal over de gevonden besparingen een correctiebericht aan opdrachtgever sturen. Opdrachtgever is gehouden om deze correcties binnen 4 weken in de salarissoftware te (laten) verwerken. Wanneer opdrachtgever dit nalaat, behoudt Value2u zich het recht voor om over de prognose zoals vermeld op het eerder genoemde correctiebericht te factureren.

8. Indien opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit om af te zien om het door Value2u behaalde positieve resultaat in te dienen bij het UWV en/of de Belastingdienst c.q. te verwerken in de salarissoftware, blijft opdrachtgever onverkort de volledige fee aan Value2u verschuldigd.

9. Indien Value2u na het uitvoeren van het onderzoek concludeert dat het indienen van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken niet zinvol is, dan wel indien het UWV of de Belastingdienst de ingediende verzoeken/aanvragen geheel afwijst, dan zal opdrachtgever aan Value2u geen fee en/of kosten verschuldigd zijn.

10. Het is opdrachtgever niet toegestaan om correcties met terugwerkende kracht door te voeren in de salarissoftware binnen de scope en looptijd van het onderzoek.

11. Value2u stuurt de factuur naar de volgende contactpersoon van opdrachtgever:

Artikel 4 | Informatieplicht

1. Opdrachtgever verstrekt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verlenen van de opdracht aan Value2u, alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

2. Wanneer opdrachtgever zijn inspanningsverplichting niet nakomt, heeft Value2u het recht om een vergoeding in rekening te brengen.

3. Value2u heeft de verplichting om de opdrachtgever op de hoogte te houden van resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Opdrachtgever verklaart dat Value2u gerechtigd is tot inzage in de personeelsdossiers van opdrachtgever en andere relevante informatie van opdrachtgever.

2. Value2u respecteert en aanvaardt de privacy- en persoonsbeschermingswetgeving inzake deze inzage. Value2u heeft passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

3. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het transporteren van alle door Value2u gevraagde data, tot het moment dat de gevraagde data bij Value2u op de server staat. Zodra de data-overdracht voltooid is, stelt Value2u zich volledig verantwoordelijk voor de door Value2u gevraagde data.

Artikel 6 Rechtsmiddelen

1. Value2u heeft het recht naar eigen inzicht en voor eigen rekening rechtsmiddelen aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken.

2. Opdrachtgever machtigt hierbij Value2u – voor zover nodig – om bedoelde rechtsmiddelen aan te wenden en namens haar in rechte op te treden. Een eventuele proceskostenvergoeding komt ten goede aan Value2u.

3. Indien en voor zover opdrachtgever van mening is dat zij rechtsmiddelen dient aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke van afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken, en Value2u dit standpunt niet deelt, zal opdrachtgever op eigen naam en voor eigen rekening de rechtsmiddelen aanwenden.

Artikel 7 Algemene voorwaarden

1. Op deze overeenkomst en eventuele volgende overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Value2u B.V. van toepassing.

Artikel 8 Afronding onderzoek

1. Na afloop van het onderzoek zal Value2u een rapportage opstellen waarin de eventuele gevonden besparingen zullen worden weergegeven.

2. Value2u behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom.

3. Value2u zal na volledige afronding van het onderzoek alle informatie verwijderen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Hierna te noemen: “opdrachtgever”;

en

2. Value2u B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 69052484, gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosteindseweg 22a te Bergschenhoek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Value2u B.V.,

Hierna te noemen “Value2u”.

Komen het volgende overeen;

1. Opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar bij het UWV en/of Belastingdienst en/of gemeente en/of verzekeringsmaatschappij en/of pensioenfonds en/of boekhouder/accountant (hierna te noemen: “instanties”) relevante gegevens op te vragen over de op de volgende pagina’s vermelde entiteiten van de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar met (ex-)werknemers te communiceren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever machtigt Value2u om i.o. machtigingen te ondertekenen ten behoeve van premiekortingen en loonkostenvoordelen.

4. Onder relevante gegevens wordt in ieder geval verstaan: WGA/Whk-instroomlijsten, dienstverbandgegevens en persoonsgegevens. Dit met het onderzoeksdoel zoals hieronder in het kort weergegeven, doch uitvoeriger beschreven in de onderliggende overeenkomst.

5. De relevante gegevens zullen worden aangewend teneinde de mogelijkheden voor kortings- en vrijstellingsregelingen, aanvullende kortingsregelingen en betreffende arbeidsgehandicapten in beeld te brengen.

6. De opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar bij instanties (premie)korting-, herzienings-, en premie restitutieverzoeken in te dienen en hierover met instanties te communiceren dan wel bezwaar- en/of (hoger) beroepsschriften in te dienen.

7. Value2u zal op geen enkele wijze informatie verstrekken aan derden en/of eigen gebruik hanteren anders dan voor het doel zoals met opdrachtgever overeengekomen.

8. Value2u zal de informatie zoals hierboven onder 1 is aangeduid enkel en alleen gebruiken voor onderzoek afgebakend tot de doelbepaling zoals aangegeven en overeengekomen.

Algemene Voorwaarden Value2u B.V. Value2u B.V. KvK 69052484

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Value2u B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Bergschenhoek, Oosteindseweg 22a, 2661 ED, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69052484.

Artikel 1 | Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

b. Opdrachtnemer: Value2u B.V, hierna te noemen: Value2u.;

c. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Value2u opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

d. Partijen: opdrachtgever en Value2u;

e. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Value2u tot het verrichten van werkzaamheden door Value2u ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst;

f. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht/overeenkomst.

Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Value2u en opdrachtgever.

2. Tenzij door partijen schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, op de eventueel gewijzigde en aanvullende opdrachten en overeenkomsten.

3. Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn van toepassing als deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de Value2u. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Value2u.

5. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten van Value2u nietig zijn of door gerechtelijke uitspraak vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

6. Value2u is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Value2u de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

Artikel 3 | Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn standaard 30 dagen geldig, tenzij er een andere termijn voor aanvaarding is overeengekomen.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan, doordat Value2u met de feitelijke uitvoering van de opdracht aanvangt met (stilzwijgende) instemming van opdrachtgever.

3. Mondelinge toezeggingen of afspraken gemaakt door of met haar personeel binden Value2u niet totdat deze schriftelijk door een gemandateerd persoon van Value2u zijn bevestigd.

Artikel 4 | Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle benodigde gegevens, informatie en machtigingen, welke Value2u nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste en veilige wijze aan de Value2u ter beschikking te stellen.

2. Value2u heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 heeft voldaan.

3. Value2u heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen op het moment dat de opdrachtgever niet aan de in lid 1 benoemde verplichting heeft voldaan.

4. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Value2u ter beschikking gestelde gegevens, informatie en machtigingen, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5. De voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens, informatie en machtigingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij overtreding zal Algemene Voorwaarden Value2u B.V.  Value2u B.V. KvK 69052484 2018 V1.1 opdrachtgever aan Value2u boete betalen van maximaal € 5.000.

6. Opdrachtgever zal Value2u alsmede medewerkers van Value2u vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

7. Opdrachtgever is exclusief verbonden aan Value2u inzake uitvoering van de overeenkomst.

8. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overeenstemming derden in te schakelen voor dienstverlening die binnen de afbakening van de overeenkomst met de Value2u valt. Deze exclusiviteit is geldig voor een periode van 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst. Bij overtreding zal opdrachtgever aan Value2u een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 5.000 per overtreding.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst 1. Value2u bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

2. Het staat Value2u vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bij Value2u werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij slechts daartoe overgaan na overeenstemming met Value2u.

4. Value2u kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgeoefend door Value2u ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

6. Indien door Value2u of door Value2u ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Value2u werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering. Overschrijding van deze termijnen verplicht Value2u niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

8. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde gegevens, informatie en machtigingen ter beschikking te stellendan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de opdrachtgever zijn verplichting heeft voldaan.

9. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Value2u daarover aan de opdrachtgever rapporteren.

Artikel 6 | Facturatie en betaling

1. Alle door Value2u opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van rechtswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk is vermeld.

2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, en inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

3. Betaling dient te geschieden, in euro’s door middel van stortingen ten gunste van een door Value2u aan te wijzen bankrekening.

4. Als opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Value2u gerechtigd, nadat deze tenminste eenmaal schriftelijk heeft aangemaand, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering inclusief interne en externe kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Value2u heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Value2u gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Value2u hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij:

a. Niet stipte betaling van een overeengekomen termijn;

b. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt;

c. Indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling vraagt;

d. Indien wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;

e. Indien opdrachtgever ondercuratelestelling is aangevraagd;

f. Indien beslag op de zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

g. Indien opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, dient de opdrachtgever de Value2u hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10. Opdrachtgever is gehouden aan Value2u een door Value2u in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Value2u daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

11. Value2u heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot heeft betaald.

Artikel 7 | Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld aan Value2u binnen 14 dagen na facturering van de werkzaamheden door Value2u, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Value2u vervalt.

2. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat Value2u in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Value2u de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

3. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 | Ontbinding en opzegging

1. Value2u kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c. Ten aanzien van de opdrachtgever de wettelijke schuldsanering wordt uitgesproken;

d. Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e. Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

2. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Value2u bij tekortkoming in de nakoming van de opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 | Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen de bij die organisatie van opdrachtgever betrokken zijn welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Value2u in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Value2u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijner zijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Value2u.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

1. Value2u zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die daarbij kan worden verwacht.

2. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Value2u geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop de schade wordt gebaseerd.

3. De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot maximaal het door opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan Value2u verschuldigde honorarium, voor zover dit het bedrag van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) niet overschrijdt.

4. Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

5. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Value2u voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6. Aansprakelijkheid van Value2u voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

7. Value2u is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens transport of verzending van informatie, ongeacht of het transport of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Value2u of derden.

8. De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot de door opdrachtgever geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Value2u.

9. Value2u heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

Artikel 11 | Vervaltermijn

1. Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever in verband met werkzaamheden door Value2u in ieder geval na 3 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden dan wel 3 maanden na afronding van de overeenkomst.

Artikel 12 | Overmacht

1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Value2u is toe te rekenen, nakoming van de overeenkomst door Value2u niet mogelijk is, heeft Value2u het recht de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, storingen in het computernetwerk, storende wettelijke bepalingen, door Value2u onvoorziene problemen een en ander zowel indien deze voorkomen bij Value2u, de door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers.

3. Voor zover Value2u ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Value2u gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Indien sprake is van een overmacht situatie is Value2u bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 13 | Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar verkrijgen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld.

2. Value2u is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door de Value2u, zal opdrachtgever de inhoud van offertes, rapportages, adviezen of andere uitingen van Value2u niet openbaar maken. De opdrachtgever zal zorgdragen dat derden niet zonder schriftelijke toestemming van deze inhoud kennis kunnen nemen.

4. Value2u is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers of individuen.

Artikel 14 | Intellectueel eigendom

1. Value2u behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen analyses, tooling, computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten, werkwijzen en andere producten van Value2u al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder overeenstemming met Value2u producten aan derden ter hand te stellen.

Artikel 15 | Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 6 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat partijen overeenstemming hebben bereikt, medewerkers van Value2u of van ondernemingen waarop Value2u ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 16 | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op elke overeenkomst tussen Value2u en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69052484.

Bevestig hier uw aanvraag en onze consultants gaan voor u aan de slag:

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Wat zeggen onze klanten?

Via een relatie zijn wij in contact gekomen met Bruce Kalloe. De reden waarom wij met Value in zee zijn gegaan heeft te maken met de ‘no bullshit’ mentaliteit van Value2u.

Jarka Dadokova
Owner | Konekta Group

Ik zou Value2u aan iedere werkgever aanraden, groot of klein. Het kost geen tijd, geen geld, en het kan zomaar wat opleveren!”

Marc Rutjens
Director of Operations, HR & Finance | IQ Creative

No cure no pay is bij Value2u echt no cure no pay.
Pas toen wij het geld hadden, kregen wij de factuur.

Confronteer jezelf als ondernemer de loonlasten te bekijken en schakel Value2u in.
Wat heb je te verliezen!

Dennis van Dijk
Owner | SOLO ETEN EN DRINKEN

Het ‘no cure no pay’ principe was voor ons doorslaggevend om met Value2u in zee te gaan en het is het zeker waard geweest. Ik kan het daarom iedere werkgever aanraden.

Jordi van der Geest
Financieel Directeur | The Harbour Club

Ik zou Value2u zeker ook aan andere werkgevers aanbevelen. De vakkundigheid en snelheid waarmee alles geregeld werd is perfect. Niemand op ons kantoor heeft er last van gehad toen zij hier hun analyse uitvoerde. En natuurlijk heeft het flink wat geld opgeleverd.”

Theo Zonneveld
Pro.Konak B.V.

Uiteindelijk hebben wij een waanzinnig resultaat behaald. Ik zou daarom iedere werkgever aanraden om met Value2u in zee te gaan. De consultants van Value2u zijn experts op het gebied van sociale zekerheid en zonder hun hulp hadden wij nooit zoveel voordeel kunnen vinden. Een B.I.G. Analyse is dus voor iedere werkgever zeker het proberen waard!”

Arie Kool
Financieel Directeur | Laurens Groep B.V.

B.I.G. Analyse Werkwijze & Afspraken

Value2u B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 69052484, gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosteindseweg 22a te Bergschenhoek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Value2u B.V.,

Hierna te noemen “Value2u”.

In aanmerking nemende;

– Opdrachtgever heeft diverse kosten, zoals sociale premies, loonheffingen etc.

– Opdrachtgever kan onder meer restituties, kortingen en/of vrijstellingen van de betaalde of te betalen premies verkrijgen;

– Opdrachtgever zich door Value2u wenst te laten bijstaan in het verrichten van een onderzoek naar betaalde premies en onbenutte subsidies welke kan leiden tot besparingen;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen;

Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst

1. Value2u onderzoekt in opdracht van opdrachtgever de mogelijkheden tot (onder meer) premierestitutie, besparingen, kortingsregelingen, vrijstellingsregelingen en subsidies betreffende door opdrachtgever betaalde premies en zal daartoe de benodigde verzoeken indienen bij het UWV en/of de Belastingdienst en/of gemeente.

2. Opdrachtgever laat het onderzoek uitsluitend door Value2u uitvoeren.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde onderzoek beperkt zich tot de afbakening zoals vermeld op het door partijen ondertekende machtigingsformulier.

4. Value2u verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en expertise en zonder toezicht of leiding van de zijde van opdrachtgever.

5. Value2u zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.


Artikel 2 
Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt nadat het onderzoek over de bij machtiging ingevulde afgebakende premiejaren afgerond is, de eventuele positieve resultaten ingediend zijn bij het UWV en/of de Belastingdienst, de resultaten door deze diensten zijn uitbetaald c.q. verrekend en alle huidige en nog in de toekomst verschuldigde bedragen door Value2u gefactureerd en ontvangen zijn.

Artikel 3 Tarief en facturering

1. Opdrachtgever is aan Value2u voor haar werkzaamheden verschuldigd een fee van 37,3 % op besparingen en/of verrekeningen en de door het UWV en/of Belastingdienst aan opdrachtgever te crediteren en/of uit te keren bedragen ten gevolge van het door Value2u uitgevoerde onderzoek, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

2. De verschuldigde fee is uitsluitend gebaseerd op het positieve resultaat als gevolg van gerealiseerde besparingen, voortvloeiend uit het onderzoek van Value2u, niet verminderd met eventuele negatieve bedragen zoals eventuele naheffingen.

3. Value2u behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst gerealiseerde besparingen tussentijds te factureren. Facturering zal plaatsvinden als de opdrachtgever daadwerkelijk de teruggaafbeschikking, vermindering of verrekening heeft ontvangen.

4. Na de eerste verwerking zal er gefactureerd worden aan de hand van de afgegeven specificatie van het salarissysteem en/of instantie. Hierna volgt een beschikking en zal over het resterende bedrag nog worden gefactureerd. Aan ieder einde van het boekjaar, zal Value2u de door haar gerealiseerde lopende besparing nog factureren.

5. Facturering door Value2u van de verschuldigde fee vindt plaats binnen 10 werkdagen na dagtekening van de teruggaaf/verrekening van de Belastingdienst. Alle onkosten van Value2u zijn bij de fee inbegrepen.

6. Betaling door opdrachtgever vindt plaats binnen 7 werkdagen nadat Value2u zijn factuur heeft verstuurd.

7. Value2u zal over de gevonden besparingen een correctiebericht aan opdrachtgever sturen. Opdrachtgever is gehouden om deze correcties binnen 4 weken in de salarissoftware te (laten) verwerken. Wanneer opdrachtgever dit nalaat, behoudt Value2u zich het recht voor om over de prognose zoals vermeld op het eerder genoemde correctiebericht te factureren.

8. Indien opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit om af te zien om het door Value2u behaalde positieve resultaat in te dienen bij het UWV en/of de Belastingdienst c.q. te verwerken in de salarissoftware, blijft opdrachtgever onverkort de volledige fee aan Value2u verschuldigd.

9. Indien Value2u na het uitvoeren van het onderzoek concludeert dat het indienen van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken niet zinvol is, dan wel indien het UWV of de Belastingdienst de ingediende verzoeken/aanvragen geheel afwijst, dan zal opdrachtgever aan Value2u geen fee en/of kosten verschuldigd zijn.

10. Het is opdrachtgever niet toegestaan om correcties met terugwerkende kracht door te voeren in de salarissoftware binnen de scope en looptijd van het onderzoek.

11. Value2u stuurt de factuur naar de volgende contactpersoon van opdrachtgever:

Artikel 4 | Informatieplicht

1. Opdrachtgever verstrekt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verlenen van de opdracht aan Value2u, alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

2. Wanneer opdrachtgever zijn inspanningsverplichting niet nakomt, heeft Value2u het recht om een vergoeding in rekening te brengen.

3. Value2u heeft de verplichting om de opdrachtgever op de hoogte te houden van resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Artikel 5 Geheimhouding

1. Opdrachtgever verklaart dat Value2u gerechtigd is tot inzage in de personeelsdossiers van opdrachtgever en andere relevante informatie van opdrachtgever.

2. Value2u respecteert en aanvaardt de privacy- en persoonsbeschermingswetgeving inzake deze inzage. Value2u heeft passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

3. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het transporteren van alle door Value2u gevraagde data, tot het moment dat de gevraagde data bij Value2u op de server staat. Zodra de data-overdracht voltooid is, stelt Value2u zich volledig verantwoordelijk voor de door Value2u gevraagde data.

Artikel 6 Rechtsmiddelen

1. Value2u heeft het recht naar eigen inzicht en voor eigen rekening rechtsmiddelen aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken.

2. Opdrachtgever machtigt hierbij Value2u – voor zover nodig – om bedoelde rechtsmiddelen aan te wenden en namens haar in rechte op te treden. Een eventuele proceskostenvergoeding komt ten goede aan Value2u.

3. Indien en voor zover opdrachtgever van mening is dat zij rechtsmiddelen dient aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke van afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken, en Value2u dit standpunt niet deelt, zal opdrachtgever op eigen naam en voor eigen rekening de rechtsmiddelen aanwenden.

Artikel 7 Algemene voorwaarden

1. Op deze overeenkomst en eventuele volgende overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Value2u B.V. van toepassing.

Artikel 8 Afronding onderzoek

1. Na afloop van het onderzoek zal Value2u een rapportage opstellen waarin de eventuele gevonden besparingen zullen worden weergegeven.

2. Value2u behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom.

3. Value2u zal na volledige afronding van het onderzoek alle informatie verwijderen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Hierna te noemen: “opdrachtgever”;

en

2. Value2u B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 69052484, gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosteindseweg 22a te Bergschenhoek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Value2u B.V.,

Hierna te noemen “Value2u”.

Komen het volgende overeen;

1. Opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar bij het UWV en/of Belastingdienst en/of gemeente en/of verzekeringsmaatschappij en/of pensioenfonds en/of boekhouder/accountant (hierna te noemen: “instanties”) relevante gegevens op te vragen over de op de volgende pagina’s vermelde entiteiten van de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar met (ex-)werknemers te communiceren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever machtigt Value2u om i.o. machtigingen te ondertekenen ten behoeve van premiekortingen en loonkostenvoordelen.

4. Onder relevante gegevens wordt in ieder geval verstaan: WGA/Whk-instroomlijsten, dienstverbandgegevens en persoonsgegevens. Dit met het onderzoeksdoel zoals hieronder in het kort weergegeven, doch uitvoeriger beschreven in de onderliggende overeenkomst.

5. De relevante gegevens zullen worden aangewend teneinde de mogelijkheden voor kortings- en vrijstellingsregelingen, aanvullende kortingsregelingen en betreffende arbeidsgehandicapten in beeld te brengen.

6. De opdrachtgever machtigt Value2u om namens haar bij instanties (premie)korting-, herzienings-, en premie restitutieverzoeken in te dienen en hierover met instanties te communiceren dan wel bezwaar- en/of (hoger) beroepsschriften in te dienen.

7. Value2u zal op geen enkele wijze informatie verstrekken aan derden en/of eigen gebruik hanteren anders dan voor het doel zoals met opdrachtgever overeengekomen.

8. Value2u zal de informatie zoals hierboven onder 1 is aangeduid enkel en alleen gebruiken voor onderzoek afgebakend tot de doelbepaling zoals aangegeven en overeengekomen.

Algemene Voorwaarden Value2u B.V. Value2u B.V. KvK 69052484

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Value2u B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Bergschenhoek, Oosteindseweg 22a, 2661 ED, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69052484.

Artikel 1 | Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

b. Opdrachtnemer: Value2u B.V, hierna te noemen: Value2u.;

c. Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Value2u opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

d. Partijen: opdrachtgever en Value2u;

e. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Value2u tot het verrichten van werkzaamheden door Value2u ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging of opdrachtovereenkomst;

f. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht/overeenkomst.

Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Value2u en opdrachtgever.

2. Tenzij door partijen schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, op de eventueel gewijzigde en aanvullende opdrachten en overeenkomsten.

3. Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn van toepassing als deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van de Value2u. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Value2u.

5. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten van Value2u nietig zijn of door gerechtelijke uitspraak vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

6. Value2u is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Value2u de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

Artikel 3 | Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn standaard 30 dagen geldig, tenzij er een andere termijn voor aanvaarding is overeengekomen.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan, doordat Value2u met de feitelijke uitvoering van de opdracht aanvangt met (stilzwijgende) instemming van opdrachtgever.

3. Mondelinge toezeggingen of afspraken gemaakt door of met haar personeel binden Value2u niet totdat deze schriftelijk door een gemandateerd persoon van Value2u zijn bevestigd.

Artikel 4 | Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle benodigde gegevens, informatie en machtigingen, welke Value2u nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste en veilige wijze aan de Value2u ter beschikking te stellen.

2. Value2u heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in lid 1 heeft voldaan.

3. Value2u heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te beëindigen op het moment dat de opdrachtgever niet aan de in lid 1 benoemde verplichting heeft voldaan.

4. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Value2u ter beschikking gestelde gegevens, informatie en machtigingen, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5. De voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens, informatie en machtigingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij overtreding zal Algemene Voorwaarden Value2u B.V.  Value2u B.V. KvK 69052484 2018 V1.1 opdrachtgever aan Value2u boete betalen van maximaal € 5.000.

6. Opdrachtgever zal Value2u alsmede medewerkers van Value2u vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

7. Opdrachtgever is exclusief verbonden aan Value2u inzake uitvoering van de overeenkomst.

8. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overeenstemming derden in te schakelen voor dienstverlening die binnen de afbakening van de overeenkomst met de Value2u valt. Deze exclusiviteit is geldig voor een periode van 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst. Bij overtreding zal opdrachtgever aan Value2u een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 5.000 per overtreding.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst 1. Value2u bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

2. Het staat Value2u vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bij Value2u werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij slechts daartoe overgaan na overeenstemming met Value2u.

4. Value2u kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgeoefend door Value2u ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

6. Indien door Value2u of door Value2u ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Value2u werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering. Overschrijding van deze termijnen verplicht Value2u niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

8. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde gegevens, informatie en machtigingen ter beschikking te stellendan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de opdrachtgever zijn verplichting heeft voldaan.

9. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Value2u daarover aan de opdrachtgever rapporteren.

Artikel 6 | Facturatie en betaling

1. Alle door Value2u opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van rechtswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk is vermeld.

2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, en inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

3. Betaling dient te geschieden, in euro’s door middel van stortingen ten gunste van een door Value2u aan te wijzen bankrekening.

4. Als opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Value2u gerechtigd, nadat deze tenminste eenmaal schriftelijk heeft aangemaand, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering inclusief interne en externe kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Value2u heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Value2u gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Value2u hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij:

a. Niet stipte betaling van een overeengekomen termijn;

b. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt;

c. Indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling vraagt;

d. Indien wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;

e. Indien opdrachtgever ondercuratelestelling is aangevraagd;

f. Indien beslag op de zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

g. Indien opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, dient de opdrachtgever de Value2u hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10. Opdrachtgever is gehouden aan Value2u een door Value2u in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Value2u daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

11. Value2u heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot heeft betaald.

Artikel 7 | Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld aan Value2u binnen 14 dagen na facturering van de werkzaamheden door Value2u, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Value2u vervalt.

2. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven zodat Value2u in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Value2u de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

3. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 | Ontbinding en opzegging

1. Value2u kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c. Ten aanzien van de opdrachtgever de wettelijke schuldsanering wordt uitgesproken;

d. Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e. Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

2. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Value2u bij tekortkoming in de nakoming van de opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 | Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen de bij die organisatie van opdrachtgever betrokken zijn welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Value2u in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan Value2u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijner zijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Value2u.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

1. Value2u zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die daarbij kan worden verwacht.

2. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Value2u geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop de schade wordt gebaseerd.

3. De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot maximaal het door opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan Value2u verschuldigde honorarium, voor zover dit het bedrag van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) niet overschrijdt.

4. Opdrachtgever vrijwaart Value2u tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

5. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Value2u voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6. Aansprakelijkheid van Value2u voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

7. Value2u is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens transport of verzending van informatie, ongeacht of het transport of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Value2u of derden.

8. De aansprakelijkheid van Value2u is beperkt tot de door opdrachtgever geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Value2u.

9. Value2u heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

Artikel 11 | Vervaltermijn

1. Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever in verband met werkzaamheden door Value2u in ieder geval na 3 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden dan wel 3 maanden na afronding van de overeenkomst.

Artikel 12 | Overmacht

1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Value2u is toe te rekenen, nakoming van de overeenkomst door Value2u niet mogelijk is, heeft Value2u het recht de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, storingen in het computernetwerk, storende wettelijke bepalingen, door Value2u onvoorziene problemen een en ander zowel indien deze voorkomen bij Value2u, de door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers.

3. Voor zover Value2u ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Value2u gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

4. Indien sprake is van een overmacht situatie is Value2u bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 13 | Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar verkrijgen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld.

2. Value2u is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door de Value2u, zal opdrachtgever de inhoud van offertes, rapportages, adviezen of andere uitingen van Value2u niet openbaar maken. De opdrachtgever zal zorgdragen dat derden niet zonder schriftelijke toestemming van deze inhoud kennis kunnen nemen.

4. Value2u is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers of individuen.

Artikel 14 | Intellectueel eigendom

1. Value2u behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen analyses, tooling, computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten, werkwijzen en andere producten van Value2u al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder overeenstemming met Value2u producten aan derden ter hand te stellen.

Artikel 15 | Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 6 maanden na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat partijen overeenstemming hebben bereikt, medewerkers van Value2u of van ondernemingen waarop Value2u ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 16 | Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op elke overeenkomst tussen Value2u en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69052484.

Bevestig hier uw aanvraag en onze consultants gaan voor u aan de slag:

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]