Het is vandaag weer de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. En dat betekent dat het kabinet de plannen voor 2019 bekend maakt. Value2u heeft uitgezocht welke maatregelen voor u als werkgever interessant zijn!

De eerste plannen voor 2019 werden al bekend gemaakt door koning Willem-Alexander in zijn Troonrede. De algemene toon is erg positief: Nederland ervaart economische groei van 2.6% en een historisch laag werkloosheidspercentage van 3.5%. Verschillende maatregelen moeten eraan bijdragen dat mensen uit alle delen van de samenleving hier de vruchten van kunnen plukken. Zo zullen de lonen stijgen en gaat meer werken lonen voor werknemers door onder andere verruimde heffingskortingen. Voor werkgevers zijn deze ontwikkelingen echter niet altijd voordelig.

Deze positieve economische vooruitzichten geven ruimte voor de modernisering van de arbeidsmarkt. Verschillende wetsvoorstellen zijn in de maak die de relatie tussen werkgevers en werknemers moeten verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet moet ervoor zorgen dat het aanbieden van vaste contracten minder risicovol wordt.

Onderdelen van de WAB werd al aangekondigd in het Regeerakkoord van 2017. De wet, die nu nog als concept is gepresenteerd, zal op 1 januari 2020 in werking treden. De volgende onderdelen komen hier onder meer in aanbod:

  • De werkgever mag bij een vast contract een proeftijd opnemen van vijf maanden
  • De werkgever kan werknemers ontslaan op basis van de i-grond. Hierbij kan de werkgever een ontbindingsverzoek indienen vanwege verschillende ontslaggronden.
  • Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract in plaats van de huidige twee jaar.

Wel moeten werkgevers zich bewust zijn van een aantal minder voordelige onderdelen van de wet:

  • Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract, dan voor werknemers met een vast contract.
  • Een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract is straks alleen verplicht gehoor te geven aan een oproep als hij minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen is.
  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vereiste dat zij hiervoor minimaal twee jaar in dienst moeten zijn, vervalt.
  • Werknemers hebben vanaf drie jaar in dienst recht op een vast contract.

Een andere belangrijke beleidswijziging die per 2020 zal ingaan is het structurele Loonkostenvoordeel voor Banenafspraak en scholingsbelemmerden. Op dit moment kunt u maximaal 3 jaar LKV krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister genoteerd staan. Met de ingang van deze nieuwe regeling kunt u voor deze medewerkers gedurende de volledige diensttijd een premievoordeel ontvangen van maximaal €2000 per jaar.

CONTACT

Geschreven door: Sophie van Mil

Consultant